Kategoriarkiv: Blogginlägg

Ännu en viktig och intressant bok!

Det här med undervisning för alla elever funderar jag ofta över… För mig innebär det alla barns/elevers rätt till utbildning utifrån varje enskild individs förutsättning. Det är här vi lärare måste tänka till… De didaktiska frågorna; vad, hur och varför måste vara centrala i all sorts undervisning, tänker jag. Vad är det vi undervisar kring? Hur undervisar vi? Varför undervisar vi eleverna i det vi gör? Jag funderar främst över HUR vi undervisar våra elever idag. Vi vet att alla barn och elever är olika, har olika förutsättningar och förkunskaper samt lär sig olika snabbt. Ändå vill jag påstå, att det i många klassrum fortfarande idag används ett och samma, eller möjligen ett par olika material, verktyg, sätt att lära för samtliga elever i klassen. För elever som behöver extra stöttning för att nå målen blir det för komplext och för elever som behöver stöttning i form av extra utmaningar så blir det för enkelt. I båda fallen tappar eleverna ofta motivationen och lusten att lära. Det kan vara förödande för den enskilda individen. Jag brukar först utreda och tänka; Vad behöver just den här eleven? Nästa steg blir att fundera över hur insatsen/insatserna ska se ut och hur jag ska ordna så att eleven verkligen får det den har rätt till…  Här är jag ju naturligtvis inte själv utan ett tvärprofessionellt samarbete är a och o. Det här är ett mycket spännande arbete, tycker jag! För varje elev jag som lärare lyckas stötta och hjälpa vidare i sin kunskapsutveckling så känns det som jag vunnit något stort! ALLA elever har rätt till de bästa förutsättningarna för att kunna LÄRA FÖR LIVET. 

Jag har läst boken ni ser nedan och på ett ställe i boken är det elever som själva berättar om sina erfarenheter och upplevelser från sin skoltid. En av de särbegåvade  eleverna som intervjuas framhåller hur de flesta lärare som han haft gav honom högvis med extrauppgifter för att fylla ut tiden på lektionerna. Detta gjorde att han blev uttråkad och började syssla med andra, mindre bra saker under lektionerna. Han hade velat ha uppgifter som verkligen utmanade honom och som fick honom fokuserad. Viktigt att tänka på VAD vi sätter i händerna på våra elever!

För några månader sedan såg jag ett TV-inslag om en kvinna i 25-årsåldern. Hon berättade hur hon under hela sin uppväxt känt sig annorlunda. Hon hade genomgått flertalet olika utredningar men någon specifik diagnos kunde inte sättas. Ju äldre hon blev, desto mer fel och konstig kände hon sig. Hon hade svårt att hålla fokus och gjorde allt annat under lektionerna förutom det hon egentligen skulle. Testerna hon genomgick visade på en mycket hög intelligensnivå men det var inget som varit särskilt framträdande under skoltiden. Under skoltiden hade det varit mycket bråk och hon hade haft svårt “att hitta sig själv”. Men nu för ett par år sedan när hon hade genomgått ett test för någon typ av anställning (jag minns inte vad) och hon nådde ett helt otroligt resultat hade hon tagit det vidare till sin läkare. Nu efter nya utredningar så är alla tidigare “eventuella” diagnoser borta och läkaren/psykologen menar att kvinnan är SÄRBEGÅVAD. Jag kan inte låta bli att fundera över vad rätt bemötande och rätt undervisning hade kunnat göra för den här kvinnan under hennes skoltid!

I skolan läggs mycket tid och fokus på de elever som inte når målen MEN vi får inte glömma de särbegåvade, för de finns! Boken, Särskilt begåvade barn är mycket läsvärd!

Här finns också ett stödmaterial från Skolverket kring särbegåvning!

Tiotalsövergångar!

Övergångar, tiotal, hundratal och tusental är något som ofta kan upplevas svårt för eleverna. Det ställer stora krav på arbetsminnet, man ska samtidigt som man ska addera eller subtrahera, hålla koll på var man befinner sig på tallinjen. För elever som inte befäst en mental tallinje blir det riktigt klurigt! Har eleverna inte heller full koll på tals värde och positioner blir det omöjligt att lösa de matematiska problem de ställs inför. Att arbeta med tallinjer är ett grundläggande moment i matematiken som kräver idogt arbete. Nedan ser ni ett exempel på hur jag använder mig av Numicon och tiotalsövergångar i undervisningen;

Eleverna lägger först 23-5 med Numicon och sedan diskuterar vi hur vi kan tänka när vi ska plocka bort 5 från 23. Eleverna bestämmer sig för att det bästa är att “växla” tiotalsblocket till två femtalsblock och sedan plocka bort ett av dem för att få rätt svar. Hur kan vi räkna om vi enbart använder oss av en tallinje? Jo, vi markerar 23 med en röd plutt på tallinjen och räknar sedan 5 steg tillbaka och hamnar på 18. Vid uträkning av högre tal tänker jag att man delar upp talsorterna  för att underlätta arbetsminnet och utvecklandet av den mentala tallinjen. Tallinjen är ett redskap för att tänka, operera, resonera och kommunicera om tal. Ett viktigt, grundläggande redskap för elevens matematikutveckling.

Ytterligare ett exempel med Numicon och tiotalsövergångar, addition;

Tallinjer/talrader som didaktiskt redskap kan ni läsa mer om här.

Med Numicon medföljer några olika varianter av tallinjer, flera som används direkt tillsammans med materialet.

 

Nytt analysmaterial!

Har idag börjat sätta mig in i ett nytt analysmaterial i matematik som lanserades under senare delen av höstterminen. Just vad gäller kartläggningsmaterial i matematik så är det inte lika utbrett som inom språk, läs och skriv, anser jag. I mina kartläggningar brukar jag kombinera två eller flera material eftersom jag inte lyckats hitta något material “som har allt”. Det senaste materialet jag börjat använda mig av heter MATTE-MISSAR och täcker till stor del de grundläggande delarna i matematik år F-6.

Det finns flera fördelaktiga aspekter med MATTE-MISSAR, tycker jag. Materialet bygger på omfattande forskning kring matematiksvårigheter och innehåller exempel på vilka orsaker som kan ligga bakom svårigheterna samt hur de kan åtgärdas. Med andra ord så känns det som man kommer ett steg längre i kartläggningen, då det fokuseras lika mycket på själva kartläggningen och analysen av elevens prestation som det gör på orsaker och åtgärder. Man hittar allt i ett och samma material, det gillar jag! Nedan syns ett exempel på hur ett uppslag i materialet ser ut;

Ur MATTE-MISSAR (Liber, 2017).

MATTE-MISSAR hittar ni hos Liber och mer info finns här.

Det är oerhört viktigt för elevens matematikutveckling att kartläggningen leder vidare och inte stannar vid just ett konstaterande av att eleven befinner sig i matematiksvårigheter. Det gäller att identifiera svårigheterna och sedan planera och organisera undervisningen på så vis att den undanröjer och förebygger hindren så eleven kommer vidare i sin matematikutveckling. För elever i matematiksvårigheter behöver man tänka ur ett individ- grupp och organisationsperspektiv då det för dessa elever oftast krävs mer än ordinarie klassundervisning, även om många insatser kan göras i klassrummet. Matematik är samtidigt som det är ett roligt ämne, ett mycket abstrakt ämne som elever gärna förknippar med SVÅRT. För elever i matematiksvårigheter upplevs det som extra svårt och det är mycket betydelsefullt att lyssna in eleven och utifrån elevens tankar och funderingar skapa en motiverande matematikundervisning. Matematik är inget man lär sig över en natt. Längre fram kommer jag även att skriva om särbegåvade elever, elever med fallenhet för matematik. Så håll utkik!