Språket som resurs istället för hinder!

Poster: Anna Kaya

I mitt klassrum hänger en nyligen uppsatt poster, “Alla språk är språk för lärande”. Med den vill jag förmedla att kunskaper inhämtas på flera olika språk, inte bara på svenska i den svenska skolan. För elever med svenska som andraspråk, som samtidigt som de ska lära sig svenska ska komma vidare i sin kunskapsutveckling kan det bli riktigt problematiskt. Därför, tror jag det är ytterst viktigt att båda elevens språk uppmuntras och stimuleras. Eleven måste förstå att även förstaspråket är viktigt i lärandet. Våra studiehandledare och modersmålspedagoger är mycket betydelsefulla och har en viktig uppgift! Det forskas mer och mer kring undervisning och kunskapsutveckling i Sva och här kan man hitta mycket intressant att läsa!

Det här läsåret går jag en snabbvariant av en fortbildningsinsats i min kommun, SKUA – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi läser Pauline Gibbons, Stärk språket – stärk lärandet och även om jag redan läst en hel del kring andraspråksinlärning så skapar det lite nya insikter hos mig. Insikter som jag sedan i min egen praktik kan fördjupa mig mer i.

Pauline Gibbons

Att fördjupa och utveckla sin egen undervisning är ett måste i dagens skola för att det ska kunna vara en skola för ALLA.  Dagens skola är ur mitt perspektiv sett, en dynamisk verksamhet där utmaningarna är stora, t ex vad gäller många nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. MEN det är i den här dynamiken och i de här utmaningarna jag som enskild lärare ser och känner att just JAG kan göra skillnad, TILLSAMMANS med alla mina kollegor! I en skola för ALLA och TILLSAMMANS når vi målen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *