Ännu en viktig och intressant bok!

Det här med undervisning för alla elever funderar jag ofta över… För mig innebär det alla barns/elevers rätt till utbildning utifrån varje enskild individs förutsättning. Det är här vi lärare måste tänka till… De didaktiska frågorna; vad, hur och varför måste vara centrala i all sorts undervisning, tänker jag. Vad är det vi undervisar kring? Hur undervisar vi? Varför undervisar vi eleverna i det vi gör? Jag funderar främst över HUR vi undervisar våra elever idag. Vi vet att alla barn och elever är olika, har olika förutsättningar och förkunskaper samt lär sig olika snabbt. Ändå vill jag påstå, att det i många klassrum fortfarande idag används ett och samma, eller möjligen ett par olika material, verktyg, sätt att lära för samtliga elever i klassen. För elever som behöver extra stöttning för att nå målen blir det för komplext och för elever som behöver stöttning i form av extra utmaningar så blir det för enkelt. I båda fallen tappar eleverna ofta motivationen och lusten att lära. Det kan vara förödande för den enskilda individen. Jag brukar först utreda och tänka; Vad behöver just den här eleven? Nästa steg blir att fundera över hur insatsen/insatserna ska se ut och hur jag ska ordna så att eleven verkligen får det den har rätt till…  Här är jag ju naturligtvis inte själv utan ett tvärprofessionellt samarbete är a och o. Det här är ett mycket spännande arbete, tycker jag! För varje elev jag som lärare lyckas stötta och hjälpa vidare i sin kunskapsutveckling så känns det som jag vunnit något stort! ALLA elever har rätt till de bästa förutsättningarna för att kunna LÄRA FÖR LIVET. 

Jag har läst boken ni ser nedan och på ett ställe i boken är det elever som själva berättar om sina erfarenheter och upplevelser från sin skoltid. En av de särbegåvade  eleverna som intervjuas framhåller hur de flesta lärare som han haft gav honom högvis med extrauppgifter för att fylla ut tiden på lektionerna. Detta gjorde att han blev uttråkad och började syssla med andra, mindre bra saker under lektionerna. Han hade velat ha uppgifter som verkligen utmanade honom och som fick honom fokuserad. Viktigt att tänka på VAD vi sätter i händerna på våra elever!

För några månader sedan såg jag ett TV-inslag om en kvinna i 25-årsåldern. Hon berättade hur hon under hela sin uppväxt känt sig annorlunda. Hon hade genomgått flertalet olika utredningar men någon specifik diagnos kunde inte sättas. Ju äldre hon blev, desto mer fel och konstig kände hon sig. Hon hade svårt att hålla fokus och gjorde allt annat under lektionerna förutom det hon egentligen skulle. Testerna hon genomgick visade på en mycket hög intelligensnivå men det var inget som varit särskilt framträdande under skoltiden. Under skoltiden hade det varit mycket bråk och hon hade haft svårt “att hitta sig själv”. Men nu för ett par år sedan när hon hade genomgått ett test för någon typ av anställning (jag minns inte vad) och hon nådde ett helt otroligt resultat hade hon tagit det vidare till sin läkare. Nu efter nya utredningar så är alla tidigare “eventuella” diagnoser borta och läkaren/psykologen menar att kvinnan är SÄRBEGÅVAD. Jag kan inte låta bli att fundera över vad rätt bemötande och rätt undervisning hade kunnat göra för den här kvinnan under hennes skoltid!

I skolan läggs mycket tid och fokus på de elever som inte når målen MEN vi får inte glömma de särbegåvade, för de finns! Boken, Särskilt begåvade barn är mycket läsvärd!

Här finns också ett stödmaterial från Skolverket kring särbegåvning!

Begreppskort!

Att kunna analysera och resonera kring matematik, att förstå innebörd och vad som sägs är oerhört viktigt i alla elevers matematikutveckling. Detta för att skapa förståelse för matematikens olika delar och vilka samband som finns mellan dessa. Jag använder mig mycket av Libers begreppskort i min undervisning där man har begreppet på ena sidan och en förklaring i två nivåer på andra sidan. Mycket användbart!

Här finns korten att beställa!

Hundnapparna

Ett material som jag och mina elever jobbar mycket med i matematikundervisningen är Läsförståelse matematik – Hundnapparna (i serien ingår också Lägertjuven B) vilket är ett material som rymmer mycket, tycker jag! Det är ett material som är mycket elevnära samtidigt som det är roligt och kunskapsgenererande på olika nivåer. Eleverna tränar läsning, läsförståelse samt olika områden inom matematiken. Materialet behandlar problemlösning i vardagen genom att förena läslust, läsförståelse samt kul, spännande och ibland ganska kluriga matteuppgifter. Jag har också använt materialet i SVA-undervisningen men där får man vara beredd att stötta upp ordentligt med t ex de matematiska begrepp som texter och uppgifter behandlar.

Även elever som befinner sig längre fram i sin matematikutveckling gillar Hundnapparna (och Lägertjuven). Kluringarna som finns till varje avsnitt kan som sagt vara ganska kluriga! En del elever (och jag!) tycker att texterna är bra lästräningstexter och de första mer läsförståelseinriktade uppgifterna till varje text/avsnitt kan man med fördel diskutera muntligt om möjligheten finns!

Positionssystemet

Att spela spel är inte bara roligt utan också bra färdighetsträning! Positionssystemet är ibland en ganska arbetssam del av matematiken i skolan som man behöver jobba med mycket. Jag vill tipsa om en kortlek som jag använder mycket i min undervisning. Kortleken innehåller 17 kvartetter med tal från 24 till 543. Talen på korten representeras på olika sätt, vilket jag tycker är mycket bra! De representeras med bilder, siffror, bokstäver samt uppdelning av talsorter. Samma siffror används i flera av kvartetterna men på olika positioner för att träna uppmärksamheten på detta. Bra är också att man kan variera spelet för spelregler till Finns i sjön, Memory och Löjliga familjen medföljer kortleken.

Mina elever tycker mycket om att spela spel och jag tänker att om det bidrar till en motivationsökning samt nya och fördjupade kunskaper så är det ett mycket lyckat inslag i undervisningen!

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Inför förra veckans SKUA-träff skulle vi filma en one shot video där vi visar hur vi tänker oss ett eller flera lärtillfällen på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Jag valde att filma ett upplägg som jag tänker kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv. Det var riktigt givande och spännande att ta del av varandras filmer! Det var lite klurigt att få till filmen men jag bjuder på mitt bidrag här och hoppas det kan inspirera någon!

 

 

IT-inspiratörsträff

Jag är en av Lindblomskolans IT-inspiratörer och i förra veckan på vår inspiratörsträff besökte vi Makerspace. Där fick vi testa olika digitala komponenter och motivationen var hög!

Efter träffen reflekterade jag över hur jag kopplar digitaliseringen till min egen undervisning och då främst specialundervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Möjligheterna är många, både för elever i svårigheter men också för elever som behöver mer utmanande undervisning! Förändringar kring digital kompetens har gjorts i styrdokumenten och de träder i kraft 1 juli i år. Förändringarna har bl a gjorts med anledning av att eleverna i skolan ska få större inblick i hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här kan du se vilka revideringar som gjorts.

Om vi tänker vidare vad gäller specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd så tänker jag att man först kan reflektera över möjligheterna med tekniken vad gäller att läsa, skriva och räkna. Jag tänker också att man noga bör överväga VAD det är eleven behöver stöttning i. Detta med anledning av att man verkligen stöttar det man ska stötta för att eleven ska komma vidare i sin utveckling. Alla appar och verktyg passar inte alla elever. Det är viktigt att se det digitala verktyget som just ett verktyg och inte något underverk som gör skillnad över en natt. På kortare eller längre sikt kan det dock göra stor skillnad om det används på rätt sätt. Att använda digitala verktyg på rätt sätt är inte alltid det lättaste och därför är fortbildning inom området  mycket betydelsefullt i strävan mot en skola för alla.

Tips: Skolverket tillhandahåller en del fortbildning inom digitalisering och t ex programmering som man kan läsa om på deras webbplats!

 

Ett speltips!

Det finns många bra och utvecklande appar med spel att använda sig av på Ipaden men ibland kan det faktiskt vara skoj att spela ett vanligt spel med tärning och spelpjäser. För ett tag sedan hittade jag spelet, Pengajakten på lektion.se och testade det med mina elever. Det var mycket uppskattat! Ladda ner, kopiera i A3-format för större spelplan och spela! Istället för pengar (låtsaspengar naturligtvis) så kan man använda “poäng” istället. Tydlig instruktion finns på spelplanen.

Spelet finns här. Dock måste du vara inloggad på lektion.se för att kunna ladda ner det.

Lycka till!

En viktig bok!

Precis som rubriken antyder så har jag de senaste veckorna läst en mycket viktig bok som heter, Barn och trauma. Boken berör olika typer av trauman som kan finnas i barns och elevers bagage när de kommer till skolan, men också i andra sammanhang. I boken kan man också ur ett lärarperspektiv läsa om hur man i skolan kan hantera och bemöta traumatiserade barn på ett bra och omsorgsfullt sätt. Ett bra och viktigt boktips m.a.o!

Barn och trauma – Författare: Atle Dyregrov

Personal i skolan möter dessa barn varje dag och det bemötande de får i skolan är oerhört viktigt för att de ska kunna känna sig trygga och utvecklas. Inte sällan är dessa barn i behov av särskilt stöd och där har jag som speciallärare en central roll vad gäller att utifrån nyckelorden, En skola för alla, verka för att alla elever oavsett bakgrund och bagage får den utbildning de har rätt till utifrån sina egna förutsättningar. Det sociala samspelet är oftast en stor utmaning för dessa barn och behovet av trygga vuxna är stort. Författaren av boken framhåller specifika exempel på åtgärder och arbetsmetoder som underlättar för barnet/eleven i bearbetandet av det han eller hon upplevt. Författaren ger också en introduktion i elevers reaktioner, både före och efter olika typer av traumatiserande upplevelser. Jag anser att ett gediget och genomtänkt tvärprofessionellt samarbete/nätverk kring dessa elever gör att vi skapar goda förutsättningar för varje enskild elev att våga tro på framtiden och lära för livet! Boken finns att köpa här.

Tiotalsövergångar!

Övergångar, tiotal, hundratal och tusental är något som ofta kan upplevas svårt för eleverna. Det ställer stora krav på arbetsminnet, man ska samtidigt som man ska addera eller subtrahera, hålla koll på var man befinner sig på tallinjen. För elever som inte befäst en mental tallinje blir det riktigt klurigt! Har eleverna inte heller full koll på tals värde och positioner blir det omöjligt att lösa de matematiska problem de ställs inför. Att arbeta med tallinjer är ett grundläggande moment i matematiken som kräver idogt arbete. Nedan ser ni ett exempel på hur jag använder mig av Numicon och tiotalsövergångar i undervisningen;

Eleverna lägger först 23-5 med Numicon och sedan diskuterar vi hur vi kan tänka när vi ska plocka bort 5 från 23. Eleverna bestämmer sig för att det bästa är att “växla” tiotalsblocket till två femtalsblock och sedan plocka bort ett av dem för att få rätt svar. Hur kan vi räkna om vi enbart använder oss av en tallinje? Jo, vi markerar 23 med en röd plutt på tallinjen och räknar sedan 5 steg tillbaka och hamnar på 18. Vid uträkning av högre tal tänker jag att man delar upp talsorterna  för att underlätta arbetsminnet och utvecklandet av den mentala tallinjen. Tallinjen är ett redskap för att tänka, operera, resonera och kommunicera om tal. Ett viktigt, grundläggande redskap för elevens matematikutveckling.

Ytterligare ett exempel med Numicon och tiotalsövergångar, addition;

Tallinjer/talrader som didaktiskt redskap kan ni läsa mer om här.

Med Numicon medföljer några olika varianter av tallinjer, flera som används direkt tillsammans med materialet.

 

Språket som resurs istället för hinder!

Poster: Anna Kaya

I mitt klassrum hänger en nyligen uppsatt poster, “Alla språk är språk för lärande”. Med den vill jag förmedla att kunskaper inhämtas på flera olika språk, inte bara på svenska i den svenska skolan. För elever med svenska som andraspråk, som samtidigt som de ska lära sig svenska ska komma vidare i sin kunskapsutveckling kan det bli riktigt problematiskt. Därför, tror jag det är ytterst viktigt att båda elevens språk uppmuntras och stimuleras. Eleven måste förstå att även förstaspråket är viktigt i lärandet. Våra studiehandledare och modersmålspedagoger är mycket betydelsefulla och har en viktig uppgift! Det forskas mer och mer kring undervisning och kunskapsutveckling i Sva och här kan man hitta mycket intressant att läsa!

Det här läsåret går jag en snabbvariant av en fortbildningsinsats i min kommun, SKUA – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi läser Pauline Gibbons, Stärk språket – stärk lärandet och även om jag redan läst en hel del kring andraspråksinlärning så skapar det lite nya insikter hos mig. Insikter som jag sedan i min egen praktik kan fördjupa mig mer i.

Pauline Gibbons

Att fördjupa och utveckla sin egen undervisning är ett måste i dagens skola för att det ska kunna vara en skola för ALLA.  Dagens skola är ur mitt perspektiv sett, en dynamisk verksamhet där utmaningarna är stora, t ex vad gäller många nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. MEN det är i den här dynamiken och i de här utmaningarna jag som enskild lärare ser och känner att just JAG kan göra skillnad, TILLSAMMANS med alla mina kollegor! I en skola för ALLA och TILLSAMMANS når vi målen!

En speciallärares tankar och reflektioner kring undervisning för ALLA elever.