Kategoriarkiv: Uffes tankar och reflektioner kring undervisning

tidningen grundskolan

Hur jobbar vi med skriftliga och muntliga språket i ämnet slöjd / Sva.

Lärarförbundet ger ut en tidning som heter Tidningen grundskolan Nr1. (”För lärare i skapande ämnen” och ”Från förskoleklassen till nian”). Denna tidning ges ut ett antal gånger per år.

Tidningarna ovan är från ett reportage om hur jag och Elisabeth Karlsson jobbat med det språkliga och skriftliga i slöjd / Sva.

Länk till reportaget om ni är nyfikna att läsa om vårat arbete.

Uffe

Sju vanliga frågor om slöjdbetyg.

Text av: Peter Hasselskog

Bedömning och betygssättning hänger ihop, men är två helt olika saker. Bedömning handlar om att informera eleverna, erbjuda uppgifter, ge respons och inta ett förhållningssätt som ger eleverna förutsättningar att utveckla och visa det som ska bedömas. Som lärare ska du formativt bedöma och dokumentera elevers kunskaper och färdigheter.

Att sätta betyg innebär att utifrån bedömningsunderlaget sätta betyg i relation till kursplanens kunskapskrav. Här är det viktigt att känna till de regler och förutsättningar som gäller vid betygssättning. I denna text behandlas betygssättning och ”vad som faktiskt gäller”. Utgångspunkt är frågor som enligt min erfarenhet ofta dyker upp i samband med kurser, kompetensutvecklings­tillfällen och i diskussioner mellan slöjdlärare, exempelvis i sociala medier.

Grunder för betyg

Betyget i slöjd grundas på varje elevs kunskaper i relation till kursplanens kunskapskrav. Kursplanens centrala innehåll är obligatoriskt och anger vilket ämnesinnehåll eleverna ska möta och arbeta med för att utveckla de ämnesspecifika förmågor som anges i kursplanens syftesdel (de långsiktiga målen). Eleverna får dock inte betyg på sitt kunnande i direkt relation till vare sig syftestextens långsiktiga mål eller till det centrala innehållet, betyg ges i relation till kursplanens kunskapskrav.

 1. Vad baseras ett terminsbetyg på?

Det finns två sorters betyg: terminsbetyg och slutbetyg. Det senare sätts som avslutning på elevens tid i grundskolan i slutet av åk 9. Terminsbetyg får eleverna sju gånger, i slutet av varje termin från ht åk 6 till ht åk 9. Terminsbetyg betyder dock inte att betyget ska spegla elevens visade kunskaper och förmågor enbart den aktuella terminen. Varje gång betyg sätts i slutet av en termin ska betyget spegla elevens samlade kunskaper och förmågor vid betygssättningstillfället, oavsett när de är förvärvade eller visade. I ett ämne som slöjd där eleverna oftast undervisas av två lärare, en i textilslöjd och en i trä- och metallslöjd, betyder det att bägge elevens slöjdlärare har väsentlig information att tillföra vid varje betygssättningstillfälle.

 1. Kan ett betyg sänkas, hur mycket?

Vilket betyg en elev ska få är en bedömning som görs av undervisande lärare. Formellt kan ett betyg sänkas ”hur mycket som helst”. Dock, eftersom elevens samlade kunskaper från såväl aktuell som tidigare terminer ska vägas in vid varje betygssättningstillfälle, förefaller det orimligt att ett betyg sänks drastiskt från en termin till en annan, t ex från ett B till ett D. Kunskaperna som motsvarade ett B föregående termin finns ju kvar, men motsvarar dock inte med själklarhet ett B även en termin senare. Kraven för ett visst betyg, t ex ett B, höjs från termin till termin. Att kursplanens kunskapskrav för ett visst betyg i åk 6, är lägre än kraven för samma betyg i slutet av åk 9 visar detta. Se dock nästa punkt också!

 1. Gäller alla delar av kunskapskraven varje gång betyg sätts?

När terminsbetyg sätts, undantaget i slutet av åk 6, ska man som lärare bortse från de delar av kunskapskraven som inte behandlats i undervisningen. Detta utvecklas på följande sätt i Skolverkets bedömningsstöd för slöjd:

”Bedömning av elevens kunskaper, till exempel höstterminen i årskurs 6 eller i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det undervisningen har behandlat. Detta gäller alla gånger terminsbetyg ges. Det kan innebära att vissa delar av kunskapskraven inte tas med i bedömningen en viss termin för att undervisningen under terminen inte har behandlat detta område. Som en följd av detta kan till exempel betyget C för en elev på en skola, jämfört med betyget C för en elev på en annan skola, baseras på delvis olika underlag på grund av att undervisningen på skolorna haft olika inriktning. Detta är inget anmärk­ningsvärt utan ett resultat av lärarens friutrymme och elevers delaktighet i undervisningens planering och genomförande.

Terminsbetyget på våren i årskurs 6 och slutbetyget i årskurs 9 ska däremot grundas på aktuellt kunskapskrav i sin helhet, på alla skolor och för alla elever.

Det är viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta med varierande uppgifter och på olika sätt. Undervisningen behöver sammantaget inriktas mot slöjdämnets fyra långsiktiga mål och alla de kunskaper och förmågor som ut­trycks i kunskapskraven. Frågan varje slöjdlärare (eller ”slöjdlärarpar”!) bör ställa sig blir då om man medvetet ska välja att under en termin avstå från undervisning med koppling till vissa delar av kursplanens kunskapskrav, eller om terminens undervisning sammantaget ska beröra alla delar av kunskapskraven? Jag har mött goda argument och erfarenheter gällande båda dessa alternativ. Det väsentliga är att som lärare vara medveten om vad det gjorda valet innebär för kommande betygssättning.

 1. Betyg i slöjd, eller i textil- respektive trä och metallslöjd?

Ämnet är slöjd, kursplanen gäller för slöjd, betyg sätts i slöjd – även om elevernas slöjdundervisning på de allra flesta skolor växelvis är uppdelad i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. Elevens betyg i slöjdämnet ska inte vara ett medelbetyg av kunskaper och färdigheter visade i textil- respektive trä och metallslöjd. Kunskapskraven säger inget om i vilka material eleven ska ha arbetat och visat sina kunskaper. I relation till kunskapskraven skulle en elev kunna uppnå A-betyg genom att enbart arbeta med t ex plast och skinn. Det är med hänvisning till kursplanens obligatoriska centrala innehåll som alla elever ska ha mött ”Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material” (CI för åk 7-9).

Vid prestationer i relation till samma del av kunskapskraven, men i olika materialinriktningar, gäller alltså ”bästa prestation”. Se dock fråga 2 ovan, exempelvis är ett B i betyg höstterminen i åk 7, inte med automatik värt ett B även efter vårterminen i åk 7. Detta gäller oavsett om eleven undervisats i samma eller olika materialinriktningar de två terminerna. Kraven för att behålla ett visst betyg höjs från termin till termin.

Att betyg ges i ämnet slöjd, men att undervisningen ofta växlar mellan olika materialinriktningar utgör ett väsentligt skäl till att elevens slöjdlärare behöver samråda vid varje tillfälle då ett betyg i slöjdämnet ska sättas.

 1. Vad gäller för betygen B och D?

Gällande regelverk anger att kunskapskraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att hela kravet för E och till övervägande delen för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att kravet för C och till övervägande delen för A är uppfyllda. Så långt är det väl ganska klart, frågan som återstår gäller hur ”till övervägande del” definieras? På gott och ont lämnas den bedömningen, både av regeringen i propositionen till ny betygsskala och i Skolverkets direktiv, till lärares professionalitet.

Våren 2016 uppstod visst rabalder då Skolverket gjorde ett förtydligande som av många uppfattades som att det nu skulle bli lättare att uppfylla kraven för B och D, vilket då skulle vara orättvist mot de elever som redan lämnat grundskolan med betyg innan ”förtydligandet”.

”Skolverket utvidgar nu betydelsen av ”till övervägande del”. Det innebär exempelvis att även en elev som inte uppfyller merparten av kunskapskravet för A, men istället har vissa särskilt välutvecklade kunskaper, också ska kunna få B i betyg. Detta ger lärarna ett större utrymme att sätta D istället för E och B istället för C, och tröskeleffekterna minskar.”

”Läraren kan komma fram till att en elevs kunskaper motsvarar ”till övervägande del” om de delar som är uppfyllda på överliggande kunskapskrav är tyngdpunkter i ämnets syfte eller är kopplade till stora delar av det centrala innehållet för ämnet eller kursen. Läraren kan även ta hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara ”till övervägande del” uppfyllt eller ej.”

Skolverket förtydligade också att ”till övervägande del” handlar om en kvalitativ, inte en kvantitativ bedömning. Så, kraven för B respektive D bygger på varje betygsättande lärares professionella bedömning av vad ”till övervägande del” innebär i relation till kursplanens definierade kunskapskrav för betygen A och C. Det är dock ett krav att samtliga delar av underliggande kunskapskrav (C respektive E) är uppfyllda för att det ska vara möjligt att sätta ett B respektive ett D.

 1. Ett slöjdbetyg och två slöjdlärare – vem ansvarar egentligen?

Om en elev har mött flera lärare i undervisningen i ett ämne har dessa lärare ett gemensamt ansvar för betygssättningen. Om en elev mött en och samma lärare hela terminen, till exempel i textilslöjden, då har denna lärare ensam det formella ansvaret för betygssättningen den terminen. I det ansvaret ingår dock att använda all tillgänglig information om elevens kunskaper, även från tidigare terminer. I praktiken betyder det att när en elev har textil- respektive trä- och metallslöjd växelvis olika terminer, då behöver de bägge slöjdlärarna samråda vid betygssättningen. Om en elev mött flera lärare i samma ämne under samma termin, då har dessa lärare ett gemensamt formellt ansvar för elevens betygssättning. Om lärarna är oeniga om elevens betyg så sätts betyget av rektorn. Bestämmelsen om detta finns i 4 §, 6 kapitlet i skolförordningen.

Enligt min erfarenhet blir det allt vanligare att skolor och slöjdlärare bestämmer sig för att byte av materialinriktning görs mitt under vår- respektive hösttermin, just för att båda slöjdlärarna fullt ut ska dela ansvaret för varje elevs slöjdbetyg varje gång betyg sätts.

Dock krävs det förstås att en lärare är legitimerad för att få sätta betyg. Vad som gäller om en eller bägge slöjdlärarna på en skola saknar behörighet finns att läsa till exempel på Skolverkets hemsida.

 1. Finns ”Pys-paragrafen” kvar?

I och med införandet av ny skollag och läroplanen Lgr11 så ersattes den så kallade ”Pys-paragrafen med ”Undantagsbestämmelsen”. Den gäller enbart vid betygssättning och det är undervisande lärare som avgör om den är relevant i sammanhanget, men samrådan bör ske med skolledaren. Så här säger Skollagen om undantagbestämmelsen (gällande för grundskolan):

”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.”

Det krävs ingen diagnos för att undantagsbestämmelsen ska kunna tillämpas. Hindret eller funktionsnedsättningen får inte vara av tillfällig natur. Exempelvis språkliga svårigheter, religionsutövning eller familjeförhållanden omfattas inte av undantagsbestämmelsen. Min tolkning av undantagsbestämmelsen och Skolverkets direktiv är att bestämmelsen ska betraktas som en sista utväg. Andemeningen är att hinder ska undanröjas och att undervisningen ska anpassas, snarare än att man ska bortse från vissa delar av kunskapskraven med hänvisning till undantagsbestämmelsen. Exempelvis kan bedömningsformer gällande någon del av ett kunskapskrav varieras och anpassas till olika elevers förutsättningar. En elev kan till exempel visa förmågan att motivera sina val (”Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla/utvecklade/välutvecklade motiveringar till sina val”, del av KK åk 9) muntligt eller skriftligt, det kan göras inför, under eller efter genomfört arbete, och det kan ske inför gruppen eller enbart till läraren.

Avslutningsvis

Att sätta betyg är en del av en lärares myndighetsutövning. Att som slöjdlärare känna till, och att ges förutsättningar att känna till, vilka regler som gäller för betygssättning borde vara en självklarhet. Ovanstående sju frågor är sådana jag ändå möter ofta eller uppfattar att det florerar olika uppfattningar kring.

Dock, viktigast av allt gällande betygssättning uppfattar jag är lärares planering och genomförande av undervisningen. Att eleverna inför och under ett arbetsområde inte bara får veta vad de ska göra, utan också medvetandegörs om vad de ska lära och på vilka grunder de kommer att bedömas – att de får reda på vilka delar av kunskapskraven som står i fokus. Det inkluderar också vetskap om vad aktuella kunskapskrav betyder och vad som skiljer kunnandet på olika betygsnivåerna genom värdeorden, gärna exemplifierat i relation till förestående arbetsområde! Lika viktigt är det med en öppenhet för olika sätt för eleverna att visa sina kunskaper i relation till samma del av kunskapskraven.

Tips på material för att arbeta och utvecklas vidare

På Skolverkets webbplats – ”Bedömningsportalen” finns mycket material om bedömning och betygssättning, både generellt och slöjdspecifikt. Speciellt vill jag tipsa om kompetensutvecklingsmaterialet om bedömning och betygssättning i slöjd. Materialet består av sex olika teman och är upplagt för lokalt arbete i grupper om 6-12 slöjdlärare tillsammans. Tolv träffar á cirka 1,5 timmar per gång, och däremellan vissa uppgifter.

Även bedömningsmatriserna för slöjd uppfattar jag att många slöjdlärare har nytta av. Utöver matrisdelen innehåller de också kortfattad information gällande betygssättning i slöjd.

Peter Hasselskog

Lektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet

Hur kan DU påverka ditt betyg! :)

10 enkla knep för att lura din slöjdlärare att sätta högre betyg.
1. Planera lagom länge. Men inte för länge. Visa din lärare att du är smart genom att planera ditt arbete noga så att du själv förstår hur du ska göra. Pröva gärna med tygbitar, pappersmallar osv. så du kan förklara för din slöjdlärare hur du tänker. Ju mer du provar och testar desto mer kommer du att förstå hur du ska göra. Gör också en skiss/ritning som läraren förstår.
2. Kom med egna idéer. Du kommer att överraska din slöjdlärare om du har lagt ner en timme hemma för att hitta en idé till vad du ska göra. Det är inte fusk att googla för att få inspiration men försök att ändra så det inte blir en exakt kopia. Slöjdlärare vet också hur man googlar.
3. Välj rätt svårighetsgrad. När du väljer arbete eller tekniker försök att välja rätt nivå så du inte tar dig vatten över huvudet och väljer det allra svåraste.
4. Visa att du klarar dig själv. Men försök att göra som din lärare visat. Smygtitta på dina klasskamrater som kommit längre för att se hur dom gör och lyssna och försök kom ihåg vad som sägs på genomgångarna. Eftersom det inte är så många som förstår vad din slöjdlärare säger så kan du verkligen glänsa.
5. Var noga. Men lägg inte ner en massa energi på att putsa på ställen som inte syns. (Slöjdlärare älskar när det är välgjort).
6. Lär dig namnen på verktygen, termer och material . Du kommer att imponera på din slöjdlärare om du vet vad en trådrak och fiffikus är. Om du vill vara lite lat kanske det räcker med att veta vad verktyget du använder heter.
7. Utnyttja och planera din lektionstid på ett effektivt sätt så att du hinner med allt du tänkt dig. Kom ihåg att det ska finnas tid att både plocka fram och ställa tillbaka de material och verktyg som du använder. Din slöjdlärare älskar ordning och reda.
8. Ha inte för bråttom. Även om din mamma fyller år till helgen blir hon nog gladare om du får ett bra betyg i slöjd än att hon får en halvfärdig produkt. (Slöjdlärare och mammor älskar när det är välgjort).
9. Visa att du är intresserad. Det betygssätts inte men det är alltid bra att visa din lärare att slöjd är det absolut intressantaste ämnet i skolan. Det kan du visa på olika sätt, tex att fokusera på din uppgift och inte göra andra saker än att slöjda. Din lärare kommer omedvetet att tycka att du duktigare än vad du egentligen är.
10. Kom ihåg utvärderingen och dokumentationen. Det är inte kul men det är värt att lägga ner lite tid på att göra en bra dokumentation och reflektion/utvärdering efter arbetet. Där visar du din slöjdlärare att du förstått hur du har gjort och hur du
tänkte.
Din dokumentation är det enda bevis som finns kvar efter att du tagit hem ditt föremål.
Din lärare sitter gärna hemma i soffan och läser din dokumentation gång på gång.

Att skriva på ett andraspråk i alla ämnen – ett integrerat synsätt.

Lindblomskolan Ulf Ståhlgren om genrepedagogik.

 

När jag läser i kapitel 4 (att skriva på ett andraspråk i alla ämnen – ett integrerat synsätt) så tar jag fasta på vad som Christie skriver.

 

Dagens barn kommer att möta en värld där de måste kunna läsa och tänka kritiskt, bo och arbeta i mångkulturella sammanhang, lösa problem av helt nya slag och vara flexibla på en arbetsmarknad som förändras allt snabbare.

Här förstår jag hur viktigt uppdrag vi har i skolan att ge alla barn bästa förutsättningar att komma ut i arbetslivet och fungera på olika yrken. Har man inte språket så blir det svårt att bli anställningsbar på vissa yrken. Man kan även missa väldigt kompetenta personer som skulle bidragit till vårt samhälle bara de hade haft skriftspråket.

Fyra faser

De fyra faserna är: Bygga upp kunskap om ämnesorådet, Studera texter inom genrenför att få förebilder, Skriva en gemensam text och skriva individuell text.

Fas 1,2,3,4:

Ämnet slöjd är ett nytt ämne för alla barn där många nya ämnesspecifika ord ska läras in. Hur har jag då gjort för att ge alla samma förutsättningar för detta? Kan man inte de specifika orden så kan eleverna inte skriva en återberättande text i min slöjdbok.

På bilden nedan går jag igenom syftet med slöjdboken och att slöjdbok kan kallas loggbok hos vissa pedagoger.

Jag vill att eleverna skriver texten i kronologisk ordning samt använder sig av tidsorden: Först, Sedan, Därefter, Till slut. Jag läser upp hur en text kan låta. Sedan skriver alla elever om samma slöjdföremål. Eleverna får även fuska genom att gå in i ett rum där jag lagt fram de olika verktygen som eleverna måste ha använt för att kunnat tillverka ett hjärta.

Jag har givetvist byggt upp kunskap om olika verktyg, material och tekniker i slöjdämnet. När jag visar ett nytt arbetsområde visar jag alla hur man kan göra, samt har genomgång av vad de olika verktygen heter som eleverna behöver för att tillverka en sak. Jag har också namnat alla verktyg i slöjdsalen där elever själva kan leta reda på verktyget de använt för att sedan kunna skriva sin återberättande text. Texten som eleverna skrivit i sin slöjdbok får de själva läsa upp för mig. Då hör jag om elev inte har förstått hur slöjdordet bör låta.

CIMG7424 CIMG7481 CIMG7425

Ett sätt att träna eleverna har varit att jag lägger upp kort på en massa slöjverktyg och där klassen försöker lista ut verktygsnamnen på bilderna. Det rätta namnet står på baksidan av kortet. Jag har också lagt ut verktygen på en slöjdbänk där hela gruppen ska diskutera och lägga verktygen i kronologisk ordning. Givetvis går vi igenom namnen efter och diskuterar alla om ordningen var rätt. Arbetet de tillverkat (mitt hjärta) var det gröna hjärtat!

CIMG7384 CIMG7387 CIMG7401

Dessa övningar ger mig ett underlag när jag ska bedöma elev om de kan använda sig av slöjdspecifika begrepp. (Lgr 11)

När eleverna vill göra en egen sak så måste vi kunna kommunisera och använda oss av ett slöjdspecifikt uttryck så att vi inte missförstår varandra. Som lärare svarar jag inte på en fråga direkt utan att ställa en följdfråga som: hur tänkte du nu? vad menar du? vad heter den saken? Då måste elever själv ta reda på diverse namn på verktyg. Att fråga en kompis föreslår jag ofta. Elev hjälper elev!

Jag vill att eleven själv ska ta ansvar att anteckna efter hand i slöjdboken. Då missar eleven inte massa moment i slöjdarbetet.

Jag lyssnar på elevens redovisning och försöker skriva ett formativt svar till eleverna vad de ska träna på.

CIMG7482 CIMG7385 CIMG7388

Mycket av lärandet sker i arbetet med elevers slöjdarbete där vi samtalar om hur de ska driva sitt eget arbete framåt.

Mvh Ulf Ståhlgren

 

7 SÄTT ATT ÖKA MOTIVATIONEN

De amerikanska forskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery vid North Carolina State University har tagit fram konkreta råd hur lärare kan motivera elever.

 1. Tro på eleverna. Elevernas inställning till skolan påverkas av lärarens attityd.
 2. Ha realistiska förväntningar. Sätt upp enkla, individanpassade mål som eleverna kan nå och öka utmaningen succesivt. När individen klarar vissa mål känner de sig mer kompetenta.
 3. Involvera eleverna. Genom att bjuda in dem i projekt och låta dom själv göra checklistor med delmål får eleverna en känsla av delaktighet och kontroll.
 4. Tona ner konkurrensen. Om eleverna slutar jämföra sig med varandra och i stället fokuserar på att värdera sin egen prestation tar de större ansvar för det egna lärandet.
 5. Lyft fram nyttan med arbetsuppgifterna. Om elever ser ett samband mellan skolan och världen utanför gynnas deras inre motivation.
 6. Tänk igenom arbetsuppgifterna en extra gång. Även de mest rutinmässiga uppgifterna bör göras spännande och intressanta.
 7. Beröm prestationen. Uppmärksamma elevernas arbete när de når ett mål, men tänk på att berömmet ska vara konkret och kopplat till ett speciellt mål.

Källa Skolverket

Dessa sju viktiga punkter tror jag som pedagog är livsviktiga för elevers motivation!

// uffe

Hur kan jag motivera mina elever?

Hur påverkar motivation resultatet?

Hur skapar jag motivation?

Först gäller det att bygga relationer till alla elever jag har. Ett sätt är att jag hälsar alla välkomna till min lektion genom att handhälsa med alla, samt att se till att få ögonkontakt med eleverna. Redan där ser man oftast vad eleven är på för humör och vilket förhållningssätt jag bör ha för att på bästa sätt skapa ett positivt lärande.

En tydlig start och avslut där alla får komma till tals. Vad ska du göra idag? Eller vid lektions slut. Hur har det gått idag? Vad har du lärt dig?

Eleverna jobbar med ett visst tema där de själva väljer både hur slöjdalstret ska se ut samt med vilken svårighetsgrad. Det är viktigt att jag ser till att alla elever tar sig an uppgiften så den utmanar eleven men inte blir för svår!

Jag försöker utmana eleverna att tänka själva genom att inte svara direkt på en fråga. Jag uppmanar dem att använda sig av samlärande dvs. att fråga varandra. I de fall eleverna behöver min hjälp ställer jag frågor som hjälper dem att försöka driva sitt arbete framåt.

Dessa små saker gör att jag skapar ett lärande som ger ett bättre resultat utifrån varje enskild elev.

Är jag glad får man glada elever!

Vad säger pippi på denna bild? 🙂

Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!

Sagt & gjort i slöjden! :)

Alla lärare på Lindblomskolan åk 1 -6 har deltagit i Matematiklyftet. Där har även jag och Anne deltagit från slöjden. Vi tycker att vårt  slöjdämne stimulerar många andra ämnen bland annat Matematiken. Hur mycket matte är det inte i slöjden?

 • När man mäter
 • Formar olika figurer ( kvadrater rektanglar mm )
 • Ritar i skala
 • Använder sig av vinklar
 • Hur man räknar ut mitten

Anledningen till att jag lagt ut just tidskriften Nämnaren på min blogg är att vårt arbete i slöjden i samband med matematiklyftet  blev publicerad i den,  under rubriken Sagt & gjort.

Vill ni läsa mer så finns artikeln i

http://ncm.gu.se/namnaren

nämnaren tidskrift för matematikundervisning 2015:3

Uffe o Anne

CIMG6665

 

 

 

 

 

 

 

Vad säger kursplanen om ämnet slöjd?

Hej alla som läser min blogg!

Vill börja med att ge lite bakgrundsfakta om mig själv. Jag heter Ulf Ståhlgren och bor i Silverdalen.

Jag jobbar som slöjdlärare (trä och metallslöjd)på Lindblomskolan och har alla klasser från årskurs tre till sex. Jobbar även som brandman på brandvärnet där jag bor.

Mina fritidsintressen är all sport och fiske, och är tränare för A-laget IF Hebe ( div 5) på orten där jag bor.

Vad säger kursplanen om ämnet slöjd?

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdandet är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och disgn utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmåga att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Vad är då ämnets syfte enligt skolverket?

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevels och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kuskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella utryck

// uffe