Tema Vår

Vi jobbar med Temat Vår. Vi lär om skogen,växter,djur och fåglar.Vad händer med naturen efter vinter? Vilket träd tappar löv,vilket träd som är grönt över hela vintern,vilka fåglar kommer tillbaks .Är det samma växter,blommor,fåglar här  i Sverige som i hemlandet? Vilka är vilda djur? Vilka djur bor på bondgården?

Modersmålpedagog i Hultsfreds Kommun

”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen tydliggöras.
Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärandet är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg att lära också på svenska.
Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.
Modersmålet är nyckeln till och levandegör det kulturella arvet med dess olika yttringar. Genom kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin egen situation.
Ännu ett syfte med ämnet modersmål är således att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer.”

Citat från Skolverkets kursplan för modersmålsundervisning