Åtgärdsprogram?

Läs de allmänna råden för att bli lite klokare kring när och hur åtgärdsprogram ska skrivas. Hur jobbar vi med extra anpassningar i våra klassrum och på våra skolor?

Här kan ni läsa några viktiga utdrag ur de allmänna råden. Jag tror nämligen att många av oss skriver ÅP då vi egentligen jobbar med extra anpassningar. Jag känner att diskussionen och jobbet ute på skolorna bör vara  vad är extra anpassningar och hur jobbar vi på bästa sätt med dem. Kanske kan vi hjälpa varandra för att nå längre med fler elever…

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

• Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för fritidshemmet.11

• Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.”

”I de fall som en elev får särskilt stöd dokumenteras detta istället i ett åtgärdsprogram. Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av innehållet i åtgärdsprogrammet.”

Exempel på ”Extra anpassningar” som alltså inte betyder att man ska skriva ÅP!

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar.35

Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar.36 Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven ”

Exempel på ”särskilt stöd” då man ska skriva ÅP!

”Det kan till exempel vara fallet om eleven har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger upphov till ett behov av betydande stöd, vilket inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen. En elev kan även vara i behov av särskilt stöd om skolan har uppmärksammat att hon eller han har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, eller under så lång tid, att det har påverkat prestationerna i flera ämnen. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd om hon eller han har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som påverkar elevens möjligheter att nu eller längre fram nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Angående FBK och arbetet kring barn med annat modersmål och nyanlända:

”Om skolan utreder behovet av särskilt stöd för elever med ett annat modersmål, är det viktigt att samarbeta med en person som kan ge språkligt stöd, för att få en så god bild som möjligt av elevens skolsituation och eventuella behov av särskilt stöd.”

 

 

 

 

 

Länk

IMG_0825.JPG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.