Kategoriarkiv: NO

Ny genre!

Under en period har vi jobbat med tema jord på no-lektionerna. Vi lär oss att jord består av tre olika delar: humus, sand och lera. Jord på olika ställen på vårt jordklot är sammansatt på olika sätt beroende på hur mycket av de olika beståndsdelarna som ingår. Vi lär oss om djur som lever i jorden och som hjälper till med att göra ny jord. Vi går tillbaka och repeterar djurs livscyklar, näringskedjor och att läsa och skriva faktatexter om djur som vi jobbade med mycket i ettan. Nu får eleverna chansen att repetera, bredda och fördjupa sina kunskaper kring detta. Vi kommer också plantera frön i olika sorters jordar och se vart växten trivs bäst och varför det är så. I samband med detta repeterar vi vårblommor, växtens delar och funktion och fotosyntesen, även detta saker som vi jobbade intensivt med i ettan och som nu återkommer men i ett annat sammanhang.

I detta arbete har fokus legat på att kunna göra en undersökning, dokumentera den och använda sin dokumentation i samtal. I detta arbetsområde knyts många delar samman, våra kunskaper om djur och växter, om vatten och bondgården (som de läst om på so:n med min kollega), men även olika texttyper så som faktatexter och den återberättande texten. I detta arbetsområde har jag även vävt in en ny genre, den instruerande genren.

Jag började med att vi skulle göra en kompost då vi pratat mycket om daggmasken, gråsuggan och tusenfotingar och deras jobb att bryta ner döda växter och djur till ny näringsrik jord. Vi skrev då en instruktion kring hur vi skulle göra vår kompost.

Jag stolpade egentligen bara upp elevernas tankar och förde sedan in samtalet på att detta är en ny sorts text. Vi pratade om vilket syfte texten har. Jag tycker eleverna börjar bli väldigt duktiga på sådana här typer av samtal och att titta på struktur och form av text. De kunde snabbt se hur en rubrik skulle kunna utformas. Efter samtalet visade jag min genreplansch, som börjar bli överflödiga.

Eleverna söker inte planscherna för att minnas vad vi sagt kring en text, det börjar sitta i deras ryggmärg! Vi har samtalat kring de olika texttyperna så mycket att det börjar sitta!

Några veckor senare är det dags att så frö för att undersöka i vilken jordmån de trivs bäst och se hur växtens rötter utvecklas. Denna gång är det dags för eleverna att få testa att skriva en instruktion själva. Vi varvar skrivandet med samtalsuppgifter. Först får eleverna reda på att vi ska så frön. Deras första fråga att diskutera är vad som behövs när man ska så. De får skriva ner sin lista på datorn. Sedan lyfter vi frågan i helklass och diskuterar och förändrar listorna om vi glömt något. Min nästa fråga är hur man gör när man sår och i vilken ordning man gör det. Paren diskuterar och skriver en ny lista. Precis som förut diskuterar vi sedan i helklass och förändrar våra listor så allt hamnar i rätt ordning. Slutligen sätts en rubrik och instruktionerna skrivs ut.

Vi använder sedan instruktionen för att så våra frö.

Nu väntar vi med spänning på att fröna ska gro så vi får se var fröna trivs bäst, i humus, sand eller lera och på att få undersöka hur rötterna växer!

 

Vattnets kretslopp!

Vi har nu jobbat intensivt med vattnets faser och jag tycker eleverna kan dem väldigt bra. De har redan under arbetet med framförallt ånga flera gånger varit inne på att ångan tar sig upp i molnen och sedan regnar ner… Men de kan inte riktigt förklara hur det hela går till. Idag tog vi med hjälp av bilder, film och en gemensam undersökning reda på hur allt detta hänger ihop.

Vi började med en bild på vattnets kretslopp. Jag berättade pekade och förklarade. Hela tiden med begreppen från våra undersökningar i fokus och elevernas tankar och idéer under samtalet som utgångspunkt. Efter detta var eleverna tveksamma… Kan det verkligen var på detta sättet? Kan vattnet ta sig runt såhär. Jag visade då ett litet förenklat kretslopp. Istället för att solen värmde upp vattnet hade jag en vattenkokare till hjälp. Vi hällde upp varmt vatten i en glasburk, detta fick bli vår hav eller sjö. Uppe på glasburken hade jag en behållare med is som fick symbolisera ett moln.

Ångan från det varma vattnet steg upp mot det kalla molnet och samlades där. När temperaturen sjönk hos ångan blev det till vatten uppe i molnet. När det samlats för mycket vatten uppe i molnet och vattnet blev för tungt började vattnet dropp ner igen, det började regna.

Eleverna fick sedan en bild på ett kretslopp och fick skriva egna meningar till bilderna. Nästa lektion ska de få träna på att berätta för varandra hur vattnets kretslopp går till. Detta ska de sedan få presentera i grupp eller enskilt för mig. Detta blir ett annat sätt att återberätta ett händelseförlopp på. Denna gång med en bild som hjälp.

Att närma sig en faktatext!

Det var nu dags att läsa en faktatext om vatten. Vi har jobbat mycket med egna undersökningar, dokumentation av undersökningar, diskussioner och sammanfattningar av vilka resultat vi fått och att kunna återberätta det vi gjort och lärt oss. Detta arbete har gjort att vi känner oss väldigt säkra på vattnets egenskaper och vattnets olika faser.

Jag tycker eleverna skaffat sig gott om förkunskaper och förståelse för begrepp som har med ämnet att göra för att kunna ta sig an en faktatext. Jag ville nu testa en övning från Adrianne Gears bok ”Att läsa faktatexter”. En övning som ger eleverna kunskap och förståelse för hur en faktatext kan se ut och vad man kan förvänta sig att det ska stå i den, men även ett sätt att ta tillvara på elevernas förkunskaper innan man läser texten, allt för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att förstå texten.

Jag tog därför fram en faktatext där jag plockat bort all text och bara låtit rubriker och bilder finnas kvar. Eleverna fick sedan två och två fundera över vad detta skulle kunna vara för sorts text, och varför de trodde detta. Alla var överens om att det var en faktatext, men argumenten för varför de trodde detta var svårare att formulera även om de hade väldigt goda tankar. De hänvisade till bilderna, att de var på riktigt. Bra! Men tänk om de även dragit parallellen att i en berättelse är bilderna ofta… De hänvisade till rubriken, att den var kort och tillsammans i grupp kunde de även dra parallellen mot en berättande text. I en berättande text hade nog rubriken varit… Underbart!

Nästa steg var att ta en rubrik i taget och titta på bilderna. Vad trodde de att texten under den rubriken tillsammans med bilderna skulle handla om . Eleverna fick diskutera två och två och sedan berätta i grupp. Jag skrev ner elevernas förslag och på så sätt bildade vi en egen faktatext om vatten med de förkunskaper och begrepp vi redan skaffat oss kring vatten. Texten läste vi sedan sakta och lugnt tillsammans.

 

Därefter fick eleverna tillgång till den riktiga texten. Vi läste den högt tillsammans och jämförde med den text vi själva skrivit. Lyckan var stor när vi hamnat nästan rätt och alla kunde vara med i samtalet kring det det som stod i den riktiga texten och knyta samman med vår egen text.

Jag tyckte att lektionen blev väldigt lyckad och tack vare att eleverna fick diskutera och prata mycket i par var de mycket aktiva trots att vi jobbade mycket tillsammans och gick sakta framåt med vår text.

Samma text har vi sedan haft som extrauppgift i form av ett pussel. Bilder och rubrik på bakgrunden och sedan texten som pusselbitar att läsa, förstå och lägga på rätt ställe. Även detta en uppgift att göra tillsammans och diskutera och argumentera kring.

Vattnets faser!

Vi har nu  undersökt vattnets tre olika faser och pratat mycket om på vilka sätt vattnet tar sig mellan de olika faserna. Vi har sett film, skrivit och diskuterat. Jag känner att eleverna behärskar detta bra och ville nu hitta ett sätt för dem att sammanfatta och visa mig vad de kan. I NTA-temat Förändringar finns det tre bilder som jag tyckte kunde vara utgångspunkten för detta.

Alla elever delades in i par. Paren fick samma bild. Våra ord begrepp som vi jobbat med i samband med våra undersökningar kring vatten fanns uppsatta på tavlan. Eleverna fick sedan själva tänka kring vilka begrepp som kunde höra samman med deras bild. De fick sedan i sina par komma överens om vilka begrepp de båda tyckte funkade med bilden. Nästa steg var att sedan själv tänka ut vad man kunde berätta om bilden med begreppen som utgångspunkt. Sedan berättade de för varandra. Slutligen enades de om en berättelse där så mycket fakta som möjligt fanns med.

Sedan komponerade jag grupper med tre elever i varje grupp. I gruppen hade alla elever olika bilder. De fick nu chansen att visa sin bild för de andra i gruppen och berätta för dem vad deras bild handlade om. När de gjort det gav de sina kamrater varsin kopia på sin bild. Nu var alla elever utrustade med alla tre bilder och hade fått höra faktaberättelser med ämnesspecifika begrepp som hörde ihop med bilden.

  

Slutligen kom eleverna tillbaka till sitt utgångspar, den kompisen som man började lektionen ihop med, med samma bild och tränade på sitt lilla framträdande ihop med. Nu rustad med nya bilder och mer info. Uppgiften blev att skriva ner en förklaring till varje bild och få med begreppen från tavlan.

Med hjälp av dessa muntliga övningar innan gick skrivandet lätt. Avslutningsvis fick de klippa och klistra samman sin text så att texten stämde överens med bilden.

 

 

Det är roligt att se hur mycket eleverna klarar av och kan om de bara får rätt förutsättningar att träna och sätta ord på sina tankar innan de blir ombedda att skriva. Bilder som hjälp för muntliga uppgifter är väldigt bra, framförallt för våra nyanlända elever!

Ny undersökning om vattnets olika faser!

Ledorden i vårt arbete om vatten är: undersökning, dokumentation och återberätta. Det är dessa tre saker jag vill att eleverna ska få många tillfällen att träna på samtidigt som vi samlar på oss kunskaper om vatten.

För några dagar sedan gjorde vi en ny undersökning om vatten. Vi har tidigare undersökt vattnets egenskaper och prata om hur man kan frysa vatten till is genom att sänka vattnets temperatur ner till 0 grader eller mindre. Lektionens undersökning skulle nu handla om vad som händer om man höjer vattnets temperatur. Vi försökte först förutspå vad vi trodde skulle hände och alla var med på noterna att vattnet skulle börja koka. Vid vilken temperatur detta skulle ske var däremot inte självklart. Vi hade förslag på allt från 30 grader upp till 200. Någon hade även koll på att det skulle börja ”ryka” om vattnet, men vad det var för rök var däremot inte heller självklart…

 

Vi började med att sätta en gryta vatten på en platta och satte i några olika termometrar. Vi följde sedan vad som hände. Vid 30 grader kokade INTE vattnet och vi fick fundera över hur varmt vatten man brukade ha i duschen och om det var kokande vatten. Vi fick fortsätta väntan. När ”röken” vällde upp ur grytan var besvikelsen stor att det inte kokade än.. Men vid 100 grader var lyckan stor, för under resans gång hade många sållat sig till gänget som trodde att det var på just 100 grader som vattnet kokade.

 

Vi hällde sedan upp det varma vattnet i små muggar och varje par tilldelades en mugg med varmt vatten och en mugg med kallt vatten. Över muggarna ställdes nya muggar. Vad skulle hända? Vi undersökte vad som hände i muggen över det varma vattnet där röken hade stängts in. Spännande att röken förvandlades till vatten igen. I samtalet förde jag in ordet ånga och gas.

Efteråt ritade vi upp vattnets alla faser på tavlan och pratade om att vattnet kan ”förvandlas” mellan dessa tre faser och att allt handlar om vilken temperatur vattnet har. Detta kommer bli våran begreppsvägg som vi kommer jobba mycket med framöver.

Lektionen efter fick eleverna sedan med sina dokumentationer framför sig muntligt återberätta vad de hade gjort förra lektionen. Vi jobbade sedan precis som förra gången när de skrev sin återberättade text om undersökningen. Denna gången kände de igen arbetssättet och grupperna behövde inte vänta in varandra utan kunde gå från att skriva den första delen av texten till att själva klippa tidsord och bilder, lägga i rätt ordning och skriva händelseförloppet för att sedan skriva en avslutning.

 

Nästa gång kommer vi fått in än mer rutin i detta.

Att återberätta en undersökning!

Idag ville jag att eleverna skulle träna på att återberätta. Ämnet för återberättandet skulle vara vår undersökning om vatten vi gjort de två tidigare NO-lektionerna. Jag ville att eleverna skulle återberätta såväl muntligt som skriftligt.

Vi började med att repetera vad en återberättande text är och vilka tre delar som finns i den, orientering, händelser och avslutning. Vi läste en återberättande text som vi jobbat mycket med i ettan för att minnas hur en återberättande text kunde låta. Jag upplever att den återberättande texten är den genre som mina elever har allra svårast med. Men jag hävdar också att den känns väldigt viktig i arbetet med att lära barn berätta vardagliga händelser så att andra förstår. I en återberättande text lär sig eleverna att berätta saker i rätt ordning och använda sig av olika tidsord, något de kommer ha nytta av även då de ska återberätta och berätta muntligt. Jag tycker därför det är viktigt att börja träna på denna typ av text redan i ettan, men med mycket vägledning och stöttning.

Idag började vi med orienteringen. Tillsammans skrev vi upp stödord på tavlan och jag tänkte högt och visade på så vis för eleverna hur jag använde mig av stödorden för att formulera berättande meningar. Två och två fick eleverna sedan träna på att muntligt göra om stödorden till meningar. Sedan fick de datorer och skrev ner sina meningar där. I väntan på att alla skulle bli klara fick de ta extrauppgifter i form av mandala eller välskrivning.

Nästa steg var att skriva ner händelserna i rätt ordning. Eleverna fick olika tidsord och bilder som jag tagit under undersöknngstillfällena. Jag visade hur jag la några bilder i rätt ordning och kopplade ihop dem med tidsorden. Eleverna fick sedan göra detsamma två och två. När alla var klara visade jag hur jag använde mig av tidsorden och bilderna för att formulera meningar kring det vi gjort. Det kunde blir flera meningar för varje bild. Eleverna fick sedan göra detsamma. När de var klara tog de fram datorn igen och skrev ner sina meningar fortfarande med bilderna och tidsorden framför sig.

Avslutningsvis fick de skriva vad de tyckte om att genomföra undersökningen och eventuellt vad de lärt sig och sätta en rubrik på texten.

 

En återberättande text tar lång tid att skriva och många elever upplever det jobbigt, men är väldigt nöjda då de är färdiga! Vi kommer att skriva fler sådana här texter i detta arbetsområde och jag hoppas det kommer gå lättare och lättare för varje lektion.

Undersöker vatten och is!

Denna gången började jag lektionen med att sätts upp tre ord på tavlan: undersökning, dokumentation och återberätta. Tillsammans redde vi ut vad dessa tre ord betyder och jag kopplade ihop orden med syftet och målen med det här arbetsområdet där vi kommer träna mycket på att kunna göra enkla undersökningar, dokumentera det vi gjort och använda oss av dokumentationen i samtal, samt återberätta det vi gjort.

Vi gick sedan vidare till dagens lektion. Idag skulle vi undersöka vatten och is. Förra lektionen lärde vi oss att is också var vatten. Innan eleverna fick börja med undersökningen hamnade ännu ett ord på tavlan och vi fick tänka tillbaka till ettan då vi jobbade med fasta eller flytande föremål och deras EGENSKAPER. Vad var nu egenskaper igen?

Tillsammans mindes vi vilka undersökningar vi gjorde för att ta reda på föremålets egenskaper och listade upp dem på tavlan. Efter det kunde undersökandet ta sin början. Många mindes mer än det vi skrivit upp på tavlan och använde sig av ord såsom hård, går att stapla osv. Alla tyckte det var roligt att undersöka vatten i två av dess former och tog god tid på sig och antecknade glatt på sina papper.

Jag valde att pausa undersökningen där tills nästa lektion för att alla skulle orka vara fokuserade hela vägen in i mål. Att plocka undan och torka ur brickor och muggar är också en träning som behöver få lite tid. För de par som fick tid över fanns det välskrivningspapper med vattenord och regn och snömandala. På detta sätt håller vi kvar finmotoriskträningen från ettan och tränar på att forma bokstäver i ett sammanhang.

Avslutningsvis höll jag upp en kopp vatten och frågade eleverna om de visste vad jag behövde göra med vattnet för att det skulle bli till is? Ställa in det i frysen, eller ställa ut det när det är minusgrader fick jag till svar. Varför måste det in i frysen eller ut i minusgrader undrade jag? För det är då vatten blir till is, när det är kallt. Hur kallt måste det vara? Minusgrader. Måste temperaturen på vattnet höjas eller sjunka för att det ska bli is var nästa fråga? Sjunka. Bra. Ordet temperatur hamnade på tavlan. Detta ord är något de är väl bekanta med då vi kollar in termometern och pratar om vilken temperatur det är ute varje morgon. Vi kommer återkomma till detta med temperatur flera gånger framöver i arbetsområdet och det kommer blir viktigt för att kunna veta vilken form vattnet befinner sig i.

Nytt NO-tema: Vårt vatten

Idag påbörjade vi ett nytt arbetsområde i NO. Efter att ha läst om solen och lärt oss om vårt solsystem tittade vi idag närmare på vårt jordklot, den blåa planeten. Vad är det man ser på jorden? Vad är allt det blåa? Vi har ju lärt oss att det inte kan förekomma något liv på de planeter som inte har någon luft eller något vatten. Vi ska nu lära oss mer om ett av dessa viktiga ämnen, nämligen vårt vatten.

Vi började detta arbetsområde precis som vi börjar så många andra arbetsområden, med att ta reda på vad eleverna redan vet om vatten och utifrån det samtalet formulera frågor tillsammans kring saker vi vill lära oss mer om, samt hur eleverna vill lära sig detta.

  

Här skapar jag mig en bild av vilka förkunskaper eleverna har för ämnet och får underlag till vilket stoff jag bör ha med i undervisningen. Eleverna får vara med och påverka vilka metoder vi använder oss av för att lära oss det som intresserar dem. Det är mitt jobb att se till att arbetsområdet matchar det centrala innehållet och att vi strävar mot att nå kunskapskraven. Varje lektion framöver pratar jag i uppstart och avslut av lektionen vad vi kommer träna på denna lektionen, varför och hur.

Efter vårt samtal är det dags för eleverna att bli aktiva. I sina skrivarpar är det nu dags för dem att samla sina förkunskaper om vatten i meningar på datorn. Tillsammans formulerar de fungerande meningar som de sedan skriver ner på datorn. När texten är färdig skriver de ut och illustrerar.

  

Solen och stjärnorna!

Efter vårt jobb om månen reste vi vidare ut mot solen.

Arbetet med solen har i många avseenden varit väldigt likt arbetet om månen. Vi har jobbat med bilder på solen och försökt få med alla solens färger i en bilduppgift. För att försöka få det att se ut som gas som stormar omkring använde vi oss av garn. Vi har läst faktatexter där vi i grupper plockat ut fakta och fått berätta för klasskamraterna. Dessa nyckelord har vi sedan jobbat mycket med att sätta in i meningar både skriftligt och muntligt.  Vi har jobbat med lucktexter och slutligen skrivit en faktatext på datorn, även denna gång utifrån en mindmap.

img_6183 img_6193

När vi jobbat med solen har vi pratat om vårt solsystem och bekantat oss med namnen på de andra planeterna som finns där. Men vi har inte lagt tid på att gå in djupare på varje planet utan hållt oss till solen. Eftersom solen är en stjärna fortsatte vi sedan vårt arbete med att lära oss om stjärnbilder och hur man förr såg mönster på himlen som man gav namn. Vi har sedan ritat egna stjärnbilder.

img_6201 img_6203

Slutuppgiften på arbetsområdet fick bli tre flirtkulor. En stor som fick bli solen, en mindre som föreställde jorden och en liten som var månen. Eleverna har sedan fått i uppgift att med hjälp av flirtkulorna kunna visa och berätta hur de rör sig i förhållande till varandra. Många klarade detta alldeles utmärkt! En del kunde till och med i sin lilla berättelse få in hur lång tid varje varv tar, ett dygn för jorden kring sin egen axel, ett år runt solen och en månad för månen att snurra ett varv runt jorden.

img_6200

Den sista lektionen om månen, solen och stjärnorna kommer blir att knyta samman, repetera och checka av att vi fått svar på alla våra frågor vi hade från början. Sedan är vi väl förtjänta av ett jullov. Efter jul kommer vi fortsätta spinna på samma tråd som vi varit inne på ända sedan vi började denna termin. Vi började med rörelse och lek som ledde oss in på jordens dragningskraft som ledde oss ut i rymden. Där har vi lärt oss att det finns två viktiga ämnen som krävs för att det ska kunna finnas liv på en planet, vatten och luft. Vi ska efter jul fördjupa vara kunskaper kring ett så vanligt och för oss självklart ämne som VATTEN. Följ oss gärna även då!

Avslutningen på månen!

De sista lektionerna om månen handlade först och främst om månens faser. Jag hittade en stor flirtkula i källaren på skolan som jag målade gul på halva. Denna använde jag för att visa hur vi ser den belysta delen av månen från jorden och därmed får de olika formerna på månen. Vi satt i ring på golvet och snurrade och snurrade på flirtkulan gissade och funderade över vad de olika formerna kunde heta. Halvmåne och fullmåne var redan känt för eleverna, det svåra var de olika skärorna, nymåne och nedan. Men detta lärde vi oss snabbt och målade sedan de olika månarna på papper och tränade på vad de hette. Vi såg en enkel film som förklarade månens faser.

img_6198 img_6199 img_6196 img_6195 img_6197

Jag tog mig sedan tillbaka till berättandets konst som vi började hela arbetsområdet om månen med. Med hjälp av ett bildspel berättade jag med stor inlevelse om rymdraketer, månlandning och att känna sig nästan tyngdlös på månen. Detta är ju så spännande och trollbinder vilken 8-åring som helst. Vi såg sedan några små korta filmer om just detta.

Slutligen fick eleverna låna min flirtkula och snurra och berätta för oss andra om månens faser!

Ser man till det centrala innehållet och kunskapskraven så är det just månens rörelser kring jorden och månens faser som är det viktiga. Men man får inte bortse från allt annat vi tränat i detta arbetsområde. Vi har läst fakta texter och fått presentera det vi tyckte var viktigt för våra klasskamrater. Därmed plockade vi ut nyckelord i texten. Nyckelord som vi gjort om till egna faktatexter som vi sedan illustrerat. I våra texter har vi kunnat använda oss av ämnesspecifika ord på ett korrekt sätt. Tänk så många språkliga mål vi tränat på för att nå!