Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Inför förra veckans SKUA-träff skulle vi filma en one shot video där vi visar hur vi tänker oss ett eller flera lärtillfällen på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Jag valde att filma ett upplägg som jag tänker kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv. Det var riktigt givande och spännande att ta del av varandras filmer! Det var lite klurigt att få till filmen men jag bjuder på mitt bidrag här och hoppas det kan inspirera någon!

 

 

IT-inspiratörsträff

Jag är en av Lindblomskolans IT-inspiratörer och i förra veckan på vår inspiratörsträff besökte vi Makerspace. Där fick vi testa olika digitala komponenter och motivationen var hög!

Efter träffen reflekterade jag över hur jag kopplar digitaliseringen till min egen undervisning och då främst specialundervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Möjligheterna är många, både för elever i svårigheter men också för elever som behöver mer utmanande undervisning! Förändringar kring digital kompetens har gjorts i styrdokumenten och de träder i kraft 1 juli i år. Förändringarna har bl a gjorts med anledning av att eleverna i skolan ska få större inblick i hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här kan du se vilka revideringar som gjorts.

Om vi tänker vidare vad gäller specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd så tänker jag att man först kan reflektera över möjligheterna med tekniken vad gäller att läsa, skriva och räkna. Jag tänker också att man noga bör överväga VAD det är eleven behöver stöttning i. Detta med anledning av att man verkligen stöttar det man ska stötta för att eleven ska komma vidare i sin utveckling. Alla appar och verktyg passar inte alla elever. Det är viktigt att se det digitala verktyget som just ett verktyg och inte något underverk som gör skillnad över en natt. På kortare eller längre sikt kan det dock göra stor skillnad om det används på rätt sätt. Att använda digitala verktyg på rätt sätt är inte alltid det lättaste och därför är fortbildning inom området  mycket betydelsefullt i strävan mot en skola för alla.

Tips: Skolverket tillhandahåller en del fortbildning inom digitalisering och t ex programmering som man kan läsa om på deras webbplats!

 

Ett speltips!

Det finns många bra och utvecklande appar med spel att använda sig av på Ipaden men ibland kan det faktiskt vara skoj att spela ett vanligt spel med tärning och spelpjäser. För ett tag sedan hittade jag spelet, Pengajakten på lektion.se och testade det med mina elever. Det var mycket uppskattat! Ladda ner, kopiera i A3-format för större spelplan och spela! Istället för pengar (låtsaspengar naturligtvis) så kan man använda ”poäng” istället. Tydlig instruktion finns på spelplanen.

Spelet finns här. Dock måste du vara inloggad på lektion.se för att kunna ladda ner det.

Lycka till!

En viktig bok!

Precis som rubriken antyder så har jag de senaste veckorna läst en mycket viktig bok som heter, Barn och trauma. Boken berör olika typer av trauman som kan finnas i barns och elevers bagage när de kommer till skolan, men också i andra sammanhang. I boken kan man också ur ett lärarperspektiv läsa om hur man i skolan kan hantera och bemöta traumatiserade barn på ett bra och omsorgsfullt sätt. Ett bra och viktigt boktips m.a.o!

Barn och trauma – Författare: Atle Dyregrov

Personal i skolan möter dessa barn varje dag och det bemötande de får i skolan är oerhört viktigt för att de ska kunna känna sig trygga och utvecklas. Inte sällan är dessa barn i behov av särskilt stöd och där har jag som speciallärare en central roll vad gäller att utifrån nyckelorden, En skola för alla, verka för att alla elever oavsett bakgrund och bagage får den utbildning de har rätt till utifrån sina egna förutsättningar. Det sociala samspelet är oftast en stor utmaning för dessa barn och behovet av trygga vuxna är stort. Författaren av boken framhåller specifika exempel på åtgärder och arbetsmetoder som underlättar för barnet/eleven i bearbetandet av det han eller hon upplevt. Författaren ger också en introduktion i elevers reaktioner, både före och efter olika typer av traumatiserande upplevelser. Jag anser att ett gediget och genomtänkt tvärprofessionellt samarbete/nätverk kring dessa elever gör att vi skapar goda förutsättningar för varje enskild elev att våga tro på framtiden och lära för livet! Boken finns att köpa här.

Tiotalsövergångar!

Övergångar, tiotal, hundratal och tusental är något som ofta kan upplevas svårt för eleverna. Det ställer stora krav på arbetsminnet, man ska samtidigt som man ska addera eller subtrahera, hålla koll på var man befinner sig på tallinjen. För elever som inte befäst en mental tallinje blir det riktigt klurigt! Har eleverna inte heller full koll på tals värde och positioner blir det omöjligt att lösa de matematiska problem de ställs inför. Att arbeta med tallinjer är ett grundläggande moment i matematiken som kräver idogt arbete. Nedan ser ni ett exempel på hur jag använder mig av Numicon och tiotalsövergångar i undervisningen;

Eleverna lägger först 23-5 med Numicon och sedan diskuterar vi hur vi kan tänka när vi ska plocka bort 5 från 23. Eleverna bestämmer sig för att det bästa är att ”växla” tiotalsblocket till två femtalsblock och sedan plocka bort ett av dem för att få rätt svar. Hur kan vi räkna om vi enbart använder oss av en tallinje? Jo, vi markerar 23 med en röd plutt på tallinjen och räknar sedan 5 steg tillbaka och hamnar på 18. Vid uträkning av högre tal tänker jag att man delar upp talsorterna  för att underlätta arbetsminnet och utvecklandet av den mentala tallinjen. Tallinjen är ett redskap för att tänka, operera, resonera och kommunicera om tal. Ett viktigt, grundläggande redskap för elevens matematikutveckling.

Ytterligare ett exempel med Numicon och tiotalsövergångar, addition;

Tallinjer/talrader som didaktiskt redskap kan ni läsa mer om här.

Med Numicon medföljer några olika varianter av tallinjer, flera som används direkt tillsammans med materialet.

 

Språket som resurs istället för hinder!

Poster: Anna Kaya

I mitt klassrum hänger en nyligen uppsatt poster, ”Alla språk är språk för lärande”. Med den vill jag förmedla att kunskaper inhämtas på flera olika språk, inte bara på svenska i den svenska skolan. För elever med svenska som andraspråk, som samtidigt som de ska lära sig svenska ska komma vidare i sin kunskapsutveckling kan det bli riktigt problematiskt. Därför, tror jag det är ytterst viktigt att båda elevens språk uppmuntras och stimuleras. Eleven måste förstå att även förstaspråket är viktigt i lärandet. Våra studiehandledare och modersmålspedagoger är mycket betydelsefulla och har en viktig uppgift! Det forskas mer och mer kring undervisning och kunskapsutveckling i Sva och här kan man hitta mycket intressant att läsa!

Det här läsåret går jag en snabbvariant av en fortbildningsinsats i min kommun, SKUA – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi läser Pauline Gibbons, Stärk språket – stärk lärandet och även om jag redan läst en hel del kring andraspråksinlärning så skapar det lite nya insikter hos mig. Insikter som jag sedan i min egen praktik kan fördjupa mig mer i.

Pauline Gibbons

Att fördjupa och utveckla sin egen undervisning är ett måste i dagens skola för att det ska kunna vara en skola för ALLA.  Dagens skola är ur mitt perspektiv sett, en dynamisk verksamhet där utmaningarna är stora, t ex vad gäller många nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. MEN det är i den här dynamiken och i de här utmaningarna jag som enskild lärare ser och känner att just JAG kan göra skillnad, TILLSAMMANS med alla mina kollegor! I en skola för ALLA och TILLSAMMANS når vi målen!

Nytt analysmaterial!

Har idag börjat sätta mig in i ett nytt analysmaterial i matematik som lanserades under senare delen av höstterminen. Just vad gäller kartläggningsmaterial i matematik så är det inte lika utbrett som inom språk, läs och skriv, anser jag. I mina kartläggningar brukar jag kombinera två eller flera material eftersom jag inte lyckats hitta något material ”som har allt”. Det senaste materialet jag börjat använda mig av heter MATTE-MISSAR och täcker till stor del de grundläggande delarna i matematik år F-6.

Det finns flera fördelaktiga aspekter med MATTE-MISSAR, tycker jag. Materialet bygger på omfattande forskning kring matematiksvårigheter och innehåller exempel på vilka orsaker som kan ligga bakom svårigheterna samt hur de kan åtgärdas. Med andra ord så känns det som man kommer ett steg längre i kartläggningen, då det fokuseras lika mycket på själva kartläggningen och analysen av elevens prestation som det gör på orsaker och åtgärder. Man hittar allt i ett och samma material, det gillar jag! Nedan syns ett exempel på hur ett uppslag i materialet ser ut;

Ur MATTE-MISSAR (Liber, 2017).

MATTE-MISSAR hittar ni hos Liber och mer info finns här.

Det är oerhört viktigt för elevens matematikutveckling att kartläggningen leder vidare och inte stannar vid just ett konstaterande av att eleven befinner sig i matematiksvårigheter. Det gäller att identifiera svårigheterna och sedan planera och organisera undervisningen på så vis att den undanröjer och förebygger hindren så eleven kommer vidare i sin matematikutveckling. För elever i matematiksvårigheter behöver man tänka ur ett individ- grupp och organisationsperspektiv då det för dessa elever oftast krävs mer än ordinarie klassundervisning, även om många insatser kan göras i klassrummet. Matematik är samtidigt som det är ett roligt ämne, ett mycket abstrakt ämne som elever gärna förknippar med SVÅRT. För elever i matematiksvårigheter upplevs det som extra svårt och det är mycket betydelsefullt att lyssna in eleven och utifrån elevens tankar och funderingar skapa en motiverande matematikundervisning. Matematik är inget man lär sig över en natt. Längre fram kommer jag även att skriva om särbegåvade elever, elever med fallenhet för matematik. Så håll utkik!

Massor av tärningar!

Tärningar av alla de slag är ett återkommande inslag i min undervisning. Till detta läsår köpte jag in en box med olika sorters tärningar och OJ, vad de används! De flesta elever tycker det är kul och lärorikt att spela olika spel men också att ge varandra lite kluriga uppgifter att lösa… Nedan ser ni ett exempel på hur en elev slagit tärningarna och sedan gett kamraten en uppgift att lösa;

Här tränar vi prioriteringsreglerna!
Tärningsboxen är mycket användbar!

 

 

 

 

 

 

Ett annat tips är att använda tärningar när man arbetar med koordinatsystem och spelar ”Sänka skepp”. Då använder man tärningar med additions- och subtraktionstecken för att visa på negativa och positiva tal. Det brukar bli lite mer spännande!

Här finns det fler tips kring tärningar i matematikundervisningen! Vill man slippa ljudet som blir när tärningen slår i bordet kan man använda ett underlag som dämpar… t ex en filtduk.

Betydelsen av multisensoriskt material i undervisningen

Hej och välkommen till ett första inlägg här hos mig i min blogg! Jag hoppas att just DU kommer vilja fortsätta läsa, tipsas och inspireras här…

I min undervisning använder jag mig mycket av Numicon, vilket är ett multisensoriskt material som jag tror hjälper och stöttar eleven i skapandet av de inre bilderna (inre representationerna) i matematik. Materialet är utformat på ett sådant sätt att det fungerar att arbeta med inom flera områden i matematiken, både de lite mer grundläggande momenten men även när abstraktionsnivån ökar. Till materialet finns en gedigen lärarhandledning med många olika tips på aktiviteter att genomföra med eleverna. Det jag själv upptäckte efter en tids arbete med Numicon var dock att ju djupare jag kom i materialet och ju mer jag reflekterade och tänkte själv så kom nya ”egentillverkade” aktiviteter till. Även mina elever har visat på ”nya” sätt att hantera materialet och det är mycket positivt ur ett elevperspektiv då alla elever lär på olika sätt. Numicon bjuder in till ett individanpassat arbetssätt!

Ibland kombinerar jag Numicon med andra material för att få mer bredd i undervisningen och kunna visa på olika representationsformer, vilket är ett MÅSTE i specialundervisningen. Nedan har jag i bråkräkning kombinerat Numicon med Favorit Matematiks tillhörande material för år 4-6;

Till Numicon-materialet finns också tillhörande basplatta som man kan använda på olika sätt…

Jag fastnade för Numicon i starten av min speciallärarutbildning och när det var dags att skriva examensarbete så föll det sig naturligt att göra en intervention med just Numicon. Vill du läsa mitt examensarbete kan du göra det här.

 

En speciallärares tankar och reflektioner kring undervisning för ALLA elever.