Big five

Utveckla analysförmågan

Jämföra två olika genrer

image

Instruerande genren 

“Hur man planterar ett frö”

  1. Först sätt i fröet i krukan med jord.
  2. Sedan vattna fröet….

Narrativa genren

“Det magiska fröet”

Det var en gång en flicka som hetta Maria. En dag hittade hon ett magiskt frö….

image

Eleverna får först fördjupa sig i instruktionen om att så ett frö eftersom vi arbetar med den instruerande genren. De får i par lägga bilder i rätt ordning och lägga rätt tidsord till. Därefter med bildernas och tidsordens hjälp berätta för varandra hela instruktionen.  Slutligen skriva ner instruktionen på papper. För att eleverna ska kunna urskilja genrer måste de få möjlighet att jämföra dessa! Därför får eleverna nästa tillfälle ” göra om instruktionsbilderna” till en saga som jag hade bestämt i förväg att den skulle heta “Det magiska fröet”. Vi samtalar i helklass om vad sagan kan handla om. Idéerna flödar. De får sedan börja rita sin saga i fyra-rutan för att sedan skriva samman den till en text.

image

Titta på skillnader. Hur börjar en instruktion? Hur börjar en saga?

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.